Tagpfauenauge (Aglais io)

Infos: https://de.wikipedia.org/wiki/Tagpfauenauge

PSX 20190323 144110